Vakantierooster 2020-2021 staat online

Op de website is het vakantierooster van het seizoen 2020-2021 gepubliceerd. In het rooster is te zien wanneer er vanwege vakantie geen lessen plaatsvinden.

Bekijk het vakantierooster direct


The holiday schedule for the 2020-2021 season has been published on the website. The timetable shows when gymnastic lessons are not taking place due to holidays.

Grote clubactie van start! / Grote clubactie has started!

Vanaf vandaag kun je loten kopen om onze vereniging te steunen! Dit jaar willen wij de opbrengst besteden aan iets extra’s voor onze leden in het jubileumjaar 2021. Dan bestaat ETV Olympia 25 jaar! Help jij mee om dit te bereiken? Via deze link kun je loten kopen! Of ga je voor het superlot, waarmee je de opbrengst ineens een boost kunt geven!  #groteclubactie #jouwinzetisgoudwaard #ETV Olympia

From today you can buy tickets to support ETV Olympia! This year we want to spend the yield collected by our member for something extra in the anniversary year 2021. Then ETV Olympia exists 25 years! Will you help us to achieve this? Via this link you can buy tickets! Or go for the super ticket, with which you can give the yield a boost!

 

BeActive Night op 26 september

Tijdens de nationale sportweek van NOC*NSF organiseren wij de eerste activiteit van dit turnseizoen: de BeActive Night. We doen dit samen met PSV Gymnastiek en ook de Gemeente Eindhoven draagt een steentje bij. Wil jij er ook bij aanwezig zijn? Lees dan verder!

Op 26 september wordt in drie groepen een turnactiviteit verzorgd in een gezellige en sfeervolle omgeving. Deze avond laten we zien hoe leuk de turnsport is en dat het, naast hard werken, ook een hele gezellige sport is! De activiteit vindt zowel binnen als buiten plaats en het is mogelijk een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. Maar let op: vanwege het coronabeleid is er plaats voor 25 kinderen per groep.

Uitnodiging BeActive night 26 september 2020

BeActive Night on September, 26

During the national sports week of NOC*NSF we organize the first activity of this gymnastics season: the BeActive Night. We do this together with PSV Gymnastics and the Municipality of Eindhoven is also contributing. Do you want to be there? Read on!

On September 26, a gymnastics activity will be organised in three groups in a cosy and atmospheric environment. This evening we show how much fun gymnastics is and that, besides hard work, it is also a very fun sport! The activity takes place both indoors and outdoors and it is possible to bring a friend. But please note that due to the corona policy there is room for only 25 children per group.

Uitnodiging BeActive night 26 september 2020 (in Dutch)

ETV Olympia en PSV Gymnastiek: samen krijgen we meer voor elkaar!

De twee Eindhovense gymnastiekverenigingen ETV Olympia en PSV Gymnastiek hebben samen besproken hoe zij krachten kunnen bundelen en zo meer voor hun leden kunnen betekenen. Het doel van beide verenigingen is immers om de leden zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan de gymnastieksport in brede zin. Daarvoor wordt binnen de verenigingen veel werk verzet, veelal door vrijwilligers. Daarom is bekeken op welke vlakken samengewerkt kan worden, zodat we samen meer voor elkaar kunnen krijgen!

De eerste stappen zijn hiervoor gezet. We beginnen onze samenwerking op 4 gebieden:

 1. Een gezamenlijke technische commissie
 2. Gezamenlijke keuze voor administratiesysteem
 3. Organiseren van activiteiten
 4. Communicatie met leden en ouders

Meer weten?
Lees dan hieronder wat we op deze punten gezamenlijk gaan doen:

 1. Een gezamenlijke ‘technische commissie’
  In een gymnastiekvereniging draait het uiteindelijk om de lessen die worden gegeven. Het is belangrijk dat die lessen gegeven worden door goed opgeleide trainers, met goede materialen en natuurlijk met een goede organisatie eromheen. De technische commissie coördineert dit alles. Er is nu een technische commissie gevormd die bestaat uit trainers en een bestuurslid, gemixt uit de twee verenigingen.
 2. Gezamenlijke keuze voor administratiesysteem
  We bekijken samen in welk administratiesysteem we de ledenadministratie van de twee verenigingen kunnen onderbrengen. Als beide verenigingen hetzelfde systeem kiezen, kunnen kostenvoordelen worden behaald en kan in de toekomst makkelijker worden samengewerkt. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
 3. Organiseren van activiteiten
  We bieden leden graag iets extra’s door – buiten de wekelijkse lessen – leuke activiteiten te organiseren. We kijken hoe we hierin samen kunnen optrekken. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren of door een zaal te delen voor een activiteit. Zo besparen we kosten en zo is het makkelijker om voldoende vrijwilligers te vinden om te helpen. Begin dit jaar is er al een gezamenlijke trampoline-activiteit georganiseerd. En op 26 september komt er een vervolg: de BeActive Night.
 4. Communicatie met leden en ouders
  Als vereniging houden we leden en ouders op de hoogte van actualiteiten. Soms zijn die heel specifiek voor de ene vereniging, maar vaak ook niet. Waar het kan, helpen we elkaar door ideeën of teksten met elkaar te delen.

Open talententrainingen ETV Olympia

Sta je de hele dag op je kop en lijkt wedstrijdturnen je leuk? Vind je turnen super leuk en zou je graag
meer willen leren? Ben je fanatiek en wil je graag meer trainen? Turn je al maar wil je op een hoger
niveau turnen? Schrijf je dan in voor een van de open talententrainingen!

Lees meer: Open talententrainingen ETV Olympia


Open talent training

Are you upside down all day and do you like competitive gymnastics? Are you fanatic and would you like to learn more and to train more often?  Then sign up for the open talent training!

Read more (in Dutch): Open talententrainingen ETV Olympia

Update trainingen en fijne vakantie (NL/ENG)

De laatste maanden van dit turnjaar zagen er door het coronavirus anders uit dan we allemaal hadden gehoopt. Nu de zomervakantie nadert, sturen wij jullie graag een laatste update. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, heeft de overheid aangekondigd dat er vanaf 1 juli 2020 weer mogelijkheden komen om binnen te sporten. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we in het nieuwe turnseizoen weer allemaal in de zaal kunnen sporten!

Tot de zomervakantie nog geen lessen in de zaal
De Gemeente Eindhoven heeft besloten om tot en met de zomervakantie slechts een beperkt aantal zalen beschikbaar te stellen voor binnensporten. Dat betekent dat er voor onze verenigingen slechts een heel beperkt aantal lessen gegeven zou kunnen worden. Daarom hebben wij besloten om voor de zomervakantie de gymzaal niet meer in te gaan (het zou gaan om 1,5 week) en de lessen over de volle breedte weer op te starten vanaf 24 augustus 2020 mits de situatie ongewijzigd blijft.

Buitentrainingen en vakantietrainingen

Voor de groepen die nu buiten trainen, gaan de lessen door tot de zomervakantie (dat is tot en met zaterdag 11 juli 2020). Groepen die nu niet buiten trainen, starten na de zomervakantie weer in de gymzaal.

Voor de wedstrijdgroepen die gebruikmaken van vakantietrainingen in de turnhal aan de Vijfkamplaan, worden in de zomervakantie ook vakantietrainingen aangeboden. Deze groepen worden daar apart over geïnformeerd.

Bondscontributie en wedstrijdgelden
Zoals eerder aangegeven, is de contributie voor de laatste lesperiode van dit turnjaar niet geïncasseerd. Voordat het nieuwe turnseizoen start, laten we weten hoe de contributie-inning in het nieuwe seizoen verloopt. Binnenkort wordt als afsluiting van dit turnseizoen alleen nog de verplichte bondscontributie van de KNGU ingehouden. Ook als er nog wedstrijdgelden openstaan van wedstrijden die begin dit jaar hebben plaatsgevonden, dan worden deze doorbelast. De huur van de wedstrijdkleding wordt dit seizoen niet in rekening gebracht. Jullie krijgen daar vooraf bericht over per e-mail.

In het nieuwe seizoen gaan we een frisse start maken en kunnen alle leden de trainingen weer oppakken. En we vertrouwen erop dat de maatregelen straks ook de ruimte geven om leuke activiteiten voor onze leden te organiseren!

Update training and happy holidays

These last months looked different because of the corona virus. Now that the summer holiday is approaching, we would like to send you a last update of the gymnastic lessons. As you have probably heard, the government has announced that from July 1, 2020 there will be opportunities for indoor sports again. That is good news, because it means that we can all start training inside again in the new gymnastics season!

No lessons inside until the summer holidays
Until the summer holidays, the Municipality of Eindhoven has decided to make only a limited number of indoor sport accommodations available for indoor sports. This means that only a very limited number of lessons could be given by ETV Olympia. That is why we have decided not to train inside before the summer holidays (it would be 1.5 weeks) and to restart the classes for everybody from 24 August 2020, provided the situation remains unchanged.

Outdoor training and holiday training
For the groups that train outside now, the lessons continue until the summer holidays (which is up to and including Saturday 11 July 2020). Groups that do not train outside now, start again the inside training after the summer holidays.

During the summer holidays, holiday training is also offered for the competition groups that use holiday training in the gymnastics hall on the Vijfkamplaan. These groups are informed separately.

KNGU contribution and competition fees
As indicated earlier, the contribution for the last period of this gymnastic season has not been collected. Before the new gymnastics season starts, we will let you know how the contribution collection in the new season goes. Soon, only the KNGU contribution will be withheld. Also contest contribution for contests in the beginnning of this year will be charged. The rental of the contest clothing will not be charged this season. You will be notified in advance by e-mail.

In the new season we will make a fresh start and all members can start training again. And we trust that the measures will also give room to organize fun activities for our members!

Ben jij enthousiast over turnen en heb je ervaring met lesgeven/assisteren?

Lees dan zeker even verder! We zijn op zoek naar iemand die ons team van sportieve en betrokken train(st)ers wil versterken. We zoeken een enthousiaste train(st)er, die les wil geven aan een recreantengroep die graag wat meer uitdaging heeft, in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Ben jij degene die we zoeken of ken je iemand? Lees dan verder of stuur dit bericht door!

Ook is ETV Olympia op zoek naar uitbreiding voor het Bestuur om HR-zaken voor de vereniging te regelen. Heb jij HR-ervaring en wil je je graag inzetten voor de vereniging?

Neem een kijkje op onze vacaturepagina.


Then read on! We are looking for someone to join our team of sporty and committed trainers. We are looking for an enthusiastic trainer who wants to teach a recreational group who would like to have a little more challenge, aged 9 to 12 years. Are you the one we are looking for or do you know someone? Then please read on or forward this message!

ETV Olympia is also looking for expansion of the Board to arrange HR matters for ETV Olympia. Do you have HR experience and would you like to commit to ETV Olympia?

Visit our web page with vacancies.

Controleer spam-inbox om geen mail van ETV Olympia te missen

Wij sturen als vereniging per e-mail berichten naar onze leden. Deze week ging het om berichten rond het coronavirus en het stilleggen van de lessen. Het is belangrijk dat we daarmee iedereen kunnen bereiken. Daarom doen wij hier de oproep aan iedereen om te controleren of berichten van ETV Olympia in de spam-box zijn binnengekomen. Als dat zo is, kunt u het e-mailadres info@etvolympia.nl instellen als ‘veilig’, zodat u voortaan onze berichten goed ontvangt. Heeft u deze week geen mail ontvangen van ETV Olympia? Laat het ons dan weten via info@etvolympia.nl, zodat wij kunnen controleren of wij het juiste mailadres hebben. Alvast bedankt!


Check spam inbox to receive email from ETV Olympia

ETV Olympia sends messages to our members by e-mail. This week the subject was the corona virus and the cancellation of the lessons. It is important that we can reach everyone with it. That is why we appeal here to everyone to check whether messages from ETV Olympia have been received in the spam box. If so, you can set the email address info@etvolympia.nl as ‘safe’, so that you will receive our messages from now on. Did you not receive an email from ETV Olympia this week? Please let us know via info@etvolympia.nl, so that we can check whether we have the correct email address. Thanks in advance!

 

Corona-update: trainingen en activiteiten ETV Olympia stilgelegd

Afgelopen week hebben we in een eerste bericht enkele belangrijke punten rond het coronavirus onder jullie aandacht gebracht. Ondertussen wordt onze provincie Brabant het meest getroffen met dit virus, waarbij de oorsprong niet altijd te herleiden is. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om te handelen volgens de richtlijnen van het RIVM, de GGD, NOC*NSF & het KNGU. Dat heeft tot gevolg dat per direct alle trainingen en andere activiteiten van ETV Olympia voor de rest van deze maand stilliggen. Alle ouders en leden zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor onze leden die met veel plezier turnen bij ETV Olympia. Maar de gezondheid van ons allen staat natuurlijk voorop. Zodra de lessen weer hervat kunnen worden, informeren we alle ouders en leden hierover.

Corona-update: ETV Olympia trainings and activities cancelled

Last week we brought to your attention  some important points about the corona virus. In the meantime, our province of Brabant is most affected by this virus, where the origin cannot always be traced. We therefore feel compelled to act in accordance with the guidelines of the RIVM, the GGD, NOC * NSF & the KNGU. As a result, all training and other activities of ETV Olympia will immediately stop for the rest of this month. All parents and members have been informed of this by email.

We understand that this is a great disappointment for our members who enjoy doing gymnastics at ETV Olympia. But of course the health of all of us comes first. As soon as the lessons can be resumed, we will inform all parents and members about this.